La resistencia

La
Resistència


Després de la bombolla immobiliària que va esclatar com a conseqüència de la crisi financera internacional d’ara fa 10 anys, la recuperació del sector de l’habitatge passa avui per l’especulació amb el mercat dels lloguers. A l’històric barri del Raval, al centre de Barcelona, l’especulació immobiliària vinculada al control d’un gran nombre de lloguers conviu amb els problemes de degradació pràcticament endèmics i amb els efectes més nocius d’un turisme massiu i sense control.

Als especuladors immobiliaris que han pres el control dels habitatges del barri, lluny d’estar interessats en la funció social de la seva inversió –només els interessa la rendibilitat– i, animats per les polítiques públiques dels últims governs espanyols, estan expulsant els veïns amb tot tipus d’estratègies: augment abusiu dels lloguers, suborns per a que marxin, amenaces, manca de manteniment de finques que cauen a trossos, inacció i permissivitat davant la instal·lació de narcopisos amb l’objectiu de degradar el barri, desnonaments, conversió d’habitatges en apartaments turístics sense llicència, etc.

Tot i els esforços per fer-los fora, els veïns del Raval –històricament un dels barris amb més caràcter, més rebels i amb un teixit associatiu més viu de Barcelona– segueixen lluitant per viure als seus carrers, en les seves llars, per mantenir el seu dret a l’habitatge i a la ciutat. Ells són La Resistència.   

Tras la burbuja inmobiliaria que estalló como consecuencia de la crisis financiera internacional de hace 10 años, la recuperación del sector de la vivienda pasa hoy por la especulación con el mercado de los alquileres. En el histórico barrio del Raval, en el centro de Barcelona, la especulación inmobiliaria vinculada al control de un gran número de alquileres convive con los problemas de degradación prácticamente endémicos y con los efectos más nocivos de un turismo masivo y sin control.

Los especuladores inmobiliarios que han tomado el control de las viviendas del barrio, lejos de estar interesados en la función social de su inversión –sólo les interesa la rentabilidad– y, animados por las políticas públicas de los últimos gobiernos españoles, están expulsando a los vecinos con todo tipo de estrategias: aumento abusivo de los alquileres, sobornos para que se marchen, amenazas, falta de mantenimiento de fincas que se caen a pedazos, inacción y permisividad ante la instalación de narcopisos con el objetivo de degradar el barrio, desahucios, conversión de viviendas en apartamentos turísticos sin licencia, etc.

A pesar de los esfuerzos para echarlos, los vecinos del Raval –históricamente uno de los barrios con más carácter, más rebeldes y con un tejido asociativo más vivo de Barcelona– siguen luchando por vivir en sus calles, en sus hogares, para mantener su derecho a la vivienda y a la ciudad. Ellos son La Resistencia.

After the real estate bubble that burst as a result of the international financial crisis of 10 years ago, the recovery of the housing sector today is due to speculation with the rental market. In the historic Raval neighborhood, in the center of Barcelona, real estate speculation linked to the control of a large number of rents coexists with practically endemic problems of degradation and with the most harmful effects of massive and uncontrolled tourism. The real estate speculators who have taken control of the homes in the neighborhood, far from being interested in the social function of their investment –they are only interested in profitability– and, encouraged by the public policies of the last Spanish governments, are expelling the residents with all kinds of strategies: abusive rent increases, bribes to leave, threats, lack of maintenance of buildings that are falling apart, inaction and permissiveness in the installation of drug flats with the aim of degrading the neighborhood, evictions, conversion of dwellings in tourist apartments without a license, etc. Despite the efforts to expel them, the residents of Raval –historically one of the neighborhoods with the most character, the most rebellious and with a liveliest associative fabric in Barcelona– continue to fight to live on their streets, in their homes, to maintain their right to the house and to the city. They are The Resistance.